Treneriem

 • 1. Vispārīgi

  • Prasības izstrādātas atbilstoši 2010. gada 26. janvāra MK noteikumiem Nr. 77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām“, sporta speciālistiem, kuri pretendē uz C kategorijas sertifikāta saņemšanu raketlonā.
  • Prasības nosaka sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt raketlona sporta jomā.
  • Sertifikācija ietver sporta speciālistu teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu pārbaudi un attiecīgā sporta veida speciālista profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu.
  • Sertifikāciju veic Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP). Sertifikāciju un re-sertifikāciju, LSFP vārdā veic Sporta speciālistu sertifikācijas komisija.
  • Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

 • 2. Prasības raketlona speciālistam

  • Personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu raketlona sporta jomā, nepieciešams sertifikāts.
  • Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu, kas saistīta ar raketlonu, nepieciešams C kategorijas sertifikāts.
  • Persona, kura ir ieguvusi C kategorijas sertifikātu, ir tiesīga īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un sporta interešu izglītības programmu, vadīt sporta treniņus (nodarbības) vai veikt izglītojošo vai metodisko darbu raketlona sporta jomā.
  • C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:
   • ieguvusi vidējo izglītību;
   • saņēmusi Latvijas Raketlona federācijas (LRF) atzinumu par atbilstību C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
   • pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā;
   • nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

 • 3. Latvijas Raketlona Federācijas atzinuma izsniegšana

  • LRF atzinumu pēc personas rakstiska iesnieguma izsniedz federācijas valde.
  • Lai saņemtu atzinumu personai jāpārliecina LRF valde par raketlona  noteikumu pārzināšanu un praktisko pieredzi raketlona sporta veidā.
  • Izvērtējot pieejamo informāciju LRF valde lemj par atzinuma izsniegšanu. Pozitīva lēmuma gadījuma tiek sagatavots atzinums uz LSFP veidlapas sporta speciālista kategorijas iegūšanai raketlonā.

 • 4. Raketlona sporta speciālistu sertifikācijas kārtība

  • Fiziskā persona, kura vēlas saņemt sertifikātu (turpmāk – sertificējamais sporta speciālists), komisijai iesniedz:
   • rakstisku iesniegumu, kur norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, tālruņa numuru, darba vietu un amatu, kā arī sporta veidu (darbības jomu);
   • dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas (iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus);
   • LRF rakstisku atzinumu par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
   • ģimenes ārsta atzinumu par sertificējamā sporta speciālista veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;
   • dokumentu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka veikta samaksa par sertifikācijas eksāmenu.
  • Komisija:
   • veic sertifikāciju, pamatojoties uz sertificējamā sporta speciālista iesniegumu;
   • pieņem MK noteikumu Nr.77 1.punktā minētos dokumentus un ne vēlāk kā 10 dienas pirms sertifikācijas eksāmena rakstiski paziņo sertificējamam sporta speciālistam sertifikācijas eksāmena norises laiku, vietu, saturu un vērtēšanas sistēmu;
   • septiņu dienu laikā pēc sertifikācijas eksāmena nosūta sertificējamam sporta speciālistam informāciju par eksāmena rezultātiem;
   • mēneša laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu iesniegšanas komisijā pieņem lēmumu par attiecīgās kategorijas sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu;
   • sagatavo un izsniedz sertificētajam sporta speciālistam sertifikātu.

 

Mūsu treneri

treneris dzirkalis

RAKETLONA FEDERĀCIJAS

Kontakti


LATVIJAS RAKETLONA FEDERĀCIJA

 

Malienas iela 26, Rīga,
     Latvija, LV-1079

 (+371) 26139220 (U.Dzirkalis)

 (+371) 26251799 (A.Zaicevs)


racketlon@racketlon.lv

latvijasraketlons@gmail.com

Sazināties

Aptauja

Kas Jums padodas labāk?
 • Balsojumi: 0%
 • Balsojumi: 0%
 • Balsojumi: 0%
 • Balsojumi: 0%
Balsojumi kopā:
Pirmais balsojums:
Pēdējais balsojums:

Grāmatzīmes