Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2021.gada 26. martā
ar Nr. 40008135590

Biedrības

"Latvijas Raketlona Federācija"

STATŪTI

(2021.03.26. jaunā redakcija)

 

 • 1.nodaļa. Biedrības nosaukums

  1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Raketlona Federācija” (turpmāk tekstā - Biedrība).

 • 2.nodaļa. Biedrības mērķi

  2.1.1. Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus un organizēt Raketlona attīstību Latvijā;

  2.1.2. Propagandēt Raketlonu, kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību, savā darbībā ievērot antidopinga konvenciju prasības:

  2.1.3. Organizēt Latvijas Republikas Raketlona čempionātu un citas sacensības, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem;

  2.1.4. Organizēt Latvijas izlases komandu un sekmēt Latvijas sportistu sekmīgu piedalīšanos starptautiskajās sacensībās.

  2.1.5. Pārstāvēt Latvijas Raketlonu starptautiskā līmenī un Starptautiskajā Raketlona federācijā.

 • 3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

  3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 • 4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

  4.1. Biedrībā var iestāties jebkurš sporta klubs un citas juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta ar Raketlonu (galda tenisu, badmintonu, skvošu un tenisu), iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

  4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

  4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

  4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

  4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

  4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

  4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

  4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

  4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

  4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 • 5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

  5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

  5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

  5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

  5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

  5.1.4. pieteikt savus biedrus Biedrības rīkotajās sacensībās

  5.2. Biedrības biedru pienākumi:

  5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

  5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

  5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

  5.2.4. pildīt kopsapulces un valdes lēmumus

  5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 • 6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

  6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

  6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 • 7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

  7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

  7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

  7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

  7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

  7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

  7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

  7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

  7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 • 8.nodaļa. Izpildinstitūcija

  8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

  8.2. Biedrības valdi biedru sapulce ievēlē uz 4 gadiem.

  8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

  8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

  8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

  8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 • 9.nodaļa. Revidents

  9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

  9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

  9.3. Revidents:

  9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

  9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

  9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

  9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

  9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

  9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 • 10.nodaļa. Biedru nauda

  10.1 Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā EUR 30.00 apmērā.

 

Biedrības "Latvijas Raketlona Federācija" valdes loceklis
Zigmārs Puikevics

 

Statūtu izmaiņas apstiprinātas biedru kopsapulcē Rīgā, 2021. gada 26. martā

Lejupielādēt statūtus var ŠEIT pdf

 

RAKETLONA FEDERĀCIJAS

Kontakti


LATVIJAS RAKETLONA FEDERĀCIJA

 

Malienas iela 26, Rīga,
     Latvija, LV-1079

 (+371) 26139220 (U.Dzirkalis)

 (+371) 26251799 (A.Zaicevs)


racketlon@racketlon.lv

latvijasraketlons@gmail.com

Sazināties

Aptauja

Kas Jums padodas labāk?
 • Balsojumi: 0%
 • Balsojumi: 0%
 • Balsojumi: 0%
 • Balsojumi: 0%
Balsojumi kopā:
Pirmais balsojums:
Pēdējais balsojums:

Grāmatzīmes